^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

en

Statut Stowarzyszenia "Drewutnia"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie „Drewutnia” zwane dalej “Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest nazwą własną, korzystającą z ochrony przysługującej wzorom i znakom prawnie zastrzeżonym.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej, a siedzibą władz miasto Lublin, lokal przy ul. Nadbystrzyckiej 16.

§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu – członków Zarządu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Poznawanie, kultywowanie, utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego pogranicza polsko-ukraińskiego;
2. Przełamywanie barier kulturowych i społecznych w kontaktach z mniejszościami narodowościowymi;
3. Zbieranie i utrwalanie folkloru pogranicza;
4. Popularyzacja wartości i dóbr kultury ludowej we wszystkich jej przejawach;
5. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, religii mniejszości zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej;
6. Działanie na rzecz walki z nietolerancją, ksenofobią, i nacjonalizmem;
7. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Ekspedycje terenowe, etnograficzne i krajoznawcze, mające na celu zbieranie i utrwalanie materiałów szeroko pojętego folkloru;
2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami mniejszości narodowych;
3. Organizowanie warsztatów sztuki ludowej;
4. Organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym z dziećmi i młodzieżą szkolną prezentujących dorobek kulturowy Polski i jej sąsiadów;
5. Współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą;
6. Współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się problematyką mniejszości narodowych;
7. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami Stowarzyszenia;
8. Organizowanie koncertów i festiwali promujących muzykę pogranicza;
9. Wydawanie materiałów utrwalających i promujących kulturę ludową;
10. Sprzedaż materiałów promujących cele stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych
– członków wspierających
– członków honorowych
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu.

§ 10
1. Wyłącznie członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
4) noszenia odznaki organizacyjnej.
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 11
1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych pracach władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. Ponadto członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące.
3. Godność członka honorowego wygasa wskutek podjęcia prawomocnej uchwały przez organ władzy Stowarzyszenia, który tę godność nadał.
4. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 14
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co roku.
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 15
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany drogą kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgłoszonych na zebraniu tego organu władzy, w którym powstał wakat. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków może być uznane za skutecznie zwołanie przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
5. Wszystkie uchwały WZ zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem zastrzeżonych w § 18 ust 2 oraz § 28 ust 1.

§ 17
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, Sprawozdawczo – wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków raz na trzy lata.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego porządku obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 40% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalanie statutu i jego zmian;
3) uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia;
4) uchwalanie budżetu;
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu lub całemu Zarządowi;
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 2. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku następuje większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Zarząd

§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
4. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz przysługuje prezesowi lub wiceprezesowi albo upoważnionemu przez Zarząd innemu członkowi Stowarzyszenia.

§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) określanie szczegółowych kierunków działanie;
3) uchwalanie budżetu i preliminarzy;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków);
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
12) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

Komisja Rewizyjna

§ 21 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w uzasadnionych przypadkach, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu;
4) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym statutem;
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 24
W przypadkach określonych w § 22 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje i subwencje;
4) darowizny, zapisy, spadki;
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, winny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia, a gospodarowanie nimi odbywa się na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa i wiceprezesa łącznie lub prezesa z innym upoważnionym członkiem Zarządu. Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28
1. Uchwalenia zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwalanie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz U. Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami)

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.